لطفا صبر کنید...

مدیریت : ایمیل : admin@admin.com پسورد : 123456

کاربر 1 : ایمیل : user@user.com پسورد : useruser

کاربر 2 : ایمیل : user2@user2.com پسورد : user2user2

کاربر 3 : ایمیل : user3@user3.com پسورد : user3user3

کاربر 4 : ایمیل : user4@user4.com پسورد : user4user4

تغییرات در کاربران پیش فرض و مدیریت بسته می باشد.

نوشته شده اختصاصی توسط BaharSky.ir